SOCIÁLNE CENTRUM ANJEL n.o.

anjelAdresa:
Zvončín č.226, 919 01 Suchá nad Parnou
Kontakt 0905/ 875 908
Riaditeľ. PhDr. Erika Princová
URL: www.centrumanjel.sk

Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania nasledovných všeobecne prospešných služieb:

1] poskytovanie sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a to:

a/ opatrovateľskej služby
b/ organizovanie spoločného stravovania
c/ prepravnej služby
d/ starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

2] poskytovanie sociálneho poradenstva
3]
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
4]
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
5]
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
6]
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
7]
ochrana ľudských práv a základných slobôd,

Členovia orgánov:
Správna rada
– Mgr. Tatiana Princová, Mgr. Katarína Princová a Mgr. Ingrid Dvorská
Revízor
– MUDr. Patrik Princ
Riaditeľ
– PhDr. Erika Princová

Naša nezisková organizácia založila v r.2008 voľnočasové centrum, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti bez rozdielu veku –od najmenších po najstarších a bude zahŕňať kultúrno- záujmovú činnosť, športové aktivity a spoločenské stretnutia.
V tomto centre funguje MAMA- klub, JUNIOR- klub, SENIOR- klub.

MAMA klub je určený pre matky s deťmi na materskej dovolenke. Jeho cieľom je uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o dieťa dostávajú.

Poslaním JUNIOR klubu je počas celého roku ponúkať deťom a mládeži voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoju a ochrane duchovných hodnôt a telesných schopností.

SENIOR klub bude slúžiť na stretávanie sa za účelom spoločenského, kultúrneho, rekreačného a športového vyžitia. Týmto chceme skvalitniť život naším občanom a odstrániť tak sociálne vylúčenie starých ľudí, detí zo sociálne slabších rodín a matiek na materskej dovolenke.