POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE ZELENÝ HÁJ

Poľovnícke združenie Zelený háj Suchá nad Parnou poľovne obhospodaruje 1824 ha v katastri obce Suchá nad Parnou a Zvončín.
Združuje 28 členov.

Poľovnícke združenie vo svojej činnosti hlavne zabezpečuje:

  • ochranu životného prostredia zveri
  • zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu
  • zachovanie tradícií a kultúrnych hodnôt ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a zachovania poľovníckej etiky
  • zlepšenie úživnosti revíru výsadbou biokoridorov, obhospodarovaním poľovníckych políčok, získavaním krmív na prikrmovanie a vody na napájanie
  • udržanie normovaných kmeňových stavov zveri a starostlivosť o jej zdravotný stav
  • budovanie poľovníckych zariadení (zásypov, krmelcov, soľníkov, skladov krmiva, posedov a pod.)
  • potrebný počet poľovnícky upotrebiteľných psov k výkonu práva poľovníctva
  • plánovaný chov, ochranu a lov drobnej a raticovej zveri
  • spoluprácu s obecnými úradmi a spoločenskými organizáciami v obciach


Poľovníckemu združeniu Zelený háj bola v roku 2002 udelená Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky za prínos v starostlivosti o životné prostredie.

Organizačný výbor od 24.2.2012 pracuje v zložení:
predseda – MUDr. Martin Heriban
tajomník  Drahomír Lederleitner
poľovnícky hospodár – Miloš Krajčovič
pokladník – Ľuboš Sloboda
kynologicky a strelecky referent – Dušan Stano
predseda revíznej komisie – Alojz Kormút