Oznam – Začatie konania na výrub drevín.

Tu: Oznámenie

Obec Zvončín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín –  1 ks čerešne rastúcej na pozemku registra “C” parc. č. 923/13 v k. ú Zvončín vo vlastníctve navrhovateľa z  dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk

(Tento príspevok platí do 27.11.2017 09:36)