Oznam – vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2016/2017 a prípravné kurzy na prijímacie skúšky.   Uchádzačom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl, ktorí si v riadnom termíne podali prihlášku na štúdium bolo zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.  Po obdržaní pokynov sa uchádzač prihlási do výberového konania prostredníctvom Regrutačných skupín. Kontakty na Regrutačné skupiny a ďalšie informácie sú uvedené na internetových stránkach www.personal.mil.sk  a  www.vojak.mil.sk .

Pri pohovore na Regrutačnej skupine vyplní predpísané tlačivá na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR a absolvuje zdravotnú prehliadku.

Následne v určenom termíne absolvuje na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.

a)  previerka psychickej spôsobilosti sa vykoná formou psychodiagnostických testov, kde sa posudzujú intelektové a kognitívne schopnosti, osobnostné vlastnosti, charakter a sebakontrola a interpersonálne vlastnosti.

b)  previerka fyzickej zdatnosti sa vykoná preskúšaním pohybovej výkonnosti v troch disciplínach.

–  prvá disciplína je beh na 12 minút (limit pre chlapcov je 2430 m, pre dievčatá 2020 m)

–  druhá disciplína je výberová a to buď člnkový beh 10 x 10 m (chlapci 27,7 s, dievčatá 30,9 s) alebo beh na 60 m (chlapci 9,0 s,  dievčatá 10,0 s)

–   tretia disciplína je ľah – sed  (chlapci 44 za min., dievčatá 36 za min.)  alebo chlapci zhyby na hrazde 6 krát, alebo dievčatá skok do diaľky z miesta 174 cm.

Po úspešnom výberovom konaní bude uchádzač pozvaný na vedomostnú prijímaciu skúšku. Bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy dňa 9.júna 2016. Rozhodnutie o prijatí/neprijaťí na štúdium vydá uchádzačovi rektor AOS na základe výsledkov prijímacieho konania.

Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

Súčasťou výberového konania je aj previerka psychickej spôsobilosti uchádzača. Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na vysokoškolské štúdium môžu na požiadanie študenta mu zaslať bezplatne cvičnú verziu psychodiagnostických testov. Jedná sa o samovyhodnocovacie testy, ktoré umožnia študentovi si predom overiť 27 osobnostných, 33 emocionálnych, ale hlavne inteligenčné predpoklady pre úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. O zaslanie testov môže študent požiadať telefonicky (0905622170), alebo ich obdrží pri osobnej návšteve v Liptovskom Mikuláši. Testy sú spracované na papiery formátu A3 a budú študentovi zaslané bezplatne cestou Slovenskej pošty na adresu jeho trvalého bydliska,  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonovať je možné denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Ďalej dávame na vedomie uchádzačom o vysokoškolské štúdium, že Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili sériu prípravných kurzov z matematiky a prípravy zo psychotestov na prijímacie skúšky. Vychádzame pritom zo skúseností z minulých rokov, kde v priemere až 82 percent študentov, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili bolo na prijímacích skúškach úspešných a iba 18 percent tých, ktorí sa jej nezúčastnili. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Najbližší termín konania je od  11. do 15. apríla 2016 a náhradný termín od 18. do 22. apríla 2016.  Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170, 044 5524804, kde zároveň študentovi alebo jeho rodičovi poskytneme ďalšie upresňujúce informácie.  Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme predom telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu na ubytovńu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy:  pplk.v.v.Ing.Emil Toma

 

 

Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého  školstva  a  vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25,

031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 35162708,  DIČ: 440217774

Tel.:  0905 622170,  0911 622170, 044 5524804

Email:  vysoke.skoly.toma@stonline.sk