Oznam – výruby drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zvončín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.9.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie Výst. ZVO-288/2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín –  náletu 2 ks smrekov na pozemku registra “C” parc. č. 123/7 v k. ú Zvončín  z  dôvodu poškodzovania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na  adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zvončín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona  č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.9.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie Výst. ZVO-302/2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín –  náletu krovín na ploche 150 m2 na pozemku registra “C” parc. č. 345/1 v k. ú Zvončín  z  dôvodu rastu v trase oplotenia pozemku navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na  adresu: mecirova@soutt.sk.

(Tento príspevok platí do 25.10.2018 07:34)