STAROSTA OBCE

Starostka obce: Mgr. Katarína Dudášová

 

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.


 Predchádzajúci starostovia:

2014-2018 – Mgr. Michaela Strakošová

20102014 – Mgr. Michaela Strakošová

20062010 – Mgr. Michaela Strakošová

20022006 – Bohumil Lančarič

19982002 – Bohumil Lančarič

19941998 – Bohumil Lančarič