STAROSTA OBCE

Volebné obdobie 2014-2018

Starostka obce-foto

Starostka obce: Mgr. Michaela Strakošová
Profil: učiteľka
Kandidát za: nezávislý kandidát
Kontakt: starosta@zvoncin.eu
Rodinný stav: vydatá
Výkon povolania:
od 2007 – starostka obce Zvončín

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.


 Predchádzajúci starostovia:

20102014 – Mgr. Michaela Strakošová
20062010 – Mgr. Michaela Strakošová
20022006 – Bohumil Lančarič
19982002 – Bohumil Lančarič
19941998 – Bohumil Lančarič