OBECNÝ ÚRAD

KONTAKT
Obec Zvončín – obecný úrad
919 01 Zvončín 82

Mobil: +421 903 703 806 Mgr. Katarína Dudášová

Mobil: +421 911 486 773 Milada Mikolášiková

Mobil: +421 904 983 086 Mária Suchánová

 

::naplánovať trasu

FAKTURÁCIA
IČO: 34075836
DIČ: 2021150263
Číslo účtu:
SK4702000000000031724212
Bank. ústav: Všeobecná úverová banka

Obecný úrad-foto

Otváracia doba – knižnica
Otvorené vždy v piatok od 16:00 do 18:30 hodiny

Mária Suchánová

 • účtovníctvo,
 • mzdová a personálna agenda,
 • evidencia obyvateľstva,
 • evidencia hrobových miest,
 • evidencia súpisných čísel,
 • overovanie listín a podpisov

Milada Mikolášiková

 • dane z nehnuteľností a miestne poplatky,
 • pokladňa,
 • overovanie listín a podpisov,
 • zverejňovanie,
 • evidencia stavebnej agendy,
 • registratúra – podateľňa