STAVEBNÉ KONANIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 28, s celkovou veľkosťou 870,1 kB počet stiahnutých súborov zo stránky 3 703


STAVEBNÉ KONANIE (28)

   Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu. (veľkosť: 13,6 kB | pridané: 25. júla 2017)

   Žiadosť o ZMENU/ZRUŠENIE súpisného čísla (veľkosť: 13,4 kB | pridané: 25. júla 2017)

   Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby. (veľkosť: 12,0 kB | pridané: 25. júla 2017)

   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - Písomný záväzok k rozkopávkovému povol. (veľkosť: 25,5 kB | pridané: 10. októbra 2016)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z (veľkosť: 20,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 21,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 22,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Drobná stavba - ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - rozkopávka (veľkosť: 24,0 kB | pridané: 19. októbra 2008)

   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - odstránenie poruchy (veľkosť: 25,0 kB | pridané: 19. októbra 2008)

   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - usporiadanie akcie (veľkosť: 28,0 kB | pridané: 19. októbra 2008)

   Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie (veľkosť: 23,5 kB | pridané: 19. októbra 2008)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.