Oznámenie – o začatí konania na výrub drevín.

p.Habala        Ing.Maglocký        Obec Zvončín Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Zvončín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.12.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie Výst. ZVO-263/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín –  1 ks orecha  rastúceho na pozemku registra “C” parc. č.214/55 v k. ú Zvončín vo vlastníctve Obce Zvončín z  dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu ... viac

Oznam – Ples športovcov.

TJ Zvončín Vás pozýva na tradičný PLES ŠPORTOVCOV, ktorý sa koná 27.01.2018 od 19,00 hod. v KD vo Zvončíne. Čaká na Vás bohatá tombola, do tanca hrá DJ Blesák. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Heribana, Zvončín  č. 74, 0915 239 333. Cena vstupenky je 35,-€ na pár. (Tento príspevok platí do 29.01.2018 08:22)