Archív mesiaca: október 2017

Oznam – O začatí konania na výrub drevín.

Obec Zvončín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín –  1 ks smreka rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 169 v k. ú Zvončín vo vlastníctve Obce Zvončín z  dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. ... viac

Oznam – Výmena jódových profylaktík.

Obec Zvončín oznamuje občanom, že od 09.10.2017 do 30.10.2017 prebieha výmena jódových profylaktík obyvateľov obce Zvončín, ktorá je v oblasti ohrozenia jadrových zariadení. Denne, v čase úradných hodín OcÚ Zvončín si môžete prevziať nové jódové profylaktiká a zároveň prineste profylaktiká po dobe použiteľnosti.  https://www.seas.sk/clanok/vyse-420-tisic-slovakov-dostane-jodove-tablety/333 https://www.youtube.com/watch?v=m1ER9S5IMic (Tento príspevok platí do 09.11.2017 11:30)

Oznam – Polícia SR, seniorom

Seniori Buďte opatrní, keď idete von prechádzajte sa s priateľmi alebo s rodinou, nikdy nie sám, držte si peňaženku blízko pri tele, nie v kabelke alebo taške, ktorú nemáte pod dohľadom, peniaze a doklady nenoste na jednom mieste a POZOR zásadne nie v zadnom vrecku nohavíc, kreditnú kartu alebo väčšie čiastky hotovosti vyberajte, tesne pred použitím, ak ste pasažier alebo vodič, zamykajte si dvere na aute, na parkovanie využívajte strážené parkoviská alebo garáže, parkujte blízko pri vchode alebo strážnika, ak cestujete autobusom, seďte blízko vodiča ... viac